Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Opiekun w domu pomocy społecznej

CELE KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej (rozpoznawanie i ocenianie stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej; opracowywanie indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji; opracowywanie indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji; sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego; utrzymywanie sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym; wspieranie oraz motywowanie osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie)