Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Informacja o projekcie

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Nowe perspektywy zawodowe” jest realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie NIP 5260251374 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,                                   Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie poprzez wsparcie 42 (32K 10M) uczniów II i III klasy w wieku 16-21 lat uczących się lub zamieszkałych na terenie powiatu kutnowskiego w formie kursów/ szkoleń oraz doposażenie pracowni fryzjerskiej, sprzedaży i mechanicznej.

 

Projekt   będzie   realizowany   na   terenie woj. łódzkiego w powiecie kutnowskim w   terminie   od   01.01.2022-30.06.2022 roku.

 

Projekt jest realizowany w ramach RPO WŁ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 

Biuro projektu: 99-300 Kutno ul. T. Kościuszki 10, tel. 24 253 37 42, 355 38 26 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

 

GRUPA DOCELOWA

42 uczniów II i III klasy Branżowej Szkoły I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w  Kutnie uczących się w zawodzie sprzedawca, fryzjer, kierowca mechanik.

 

FORMY WSPARCIA

- Kurs Spawanie metodą MAG-135, 120h dla 6 uczniów w zawodzie kierowca mechanik

- Kurs Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli, 67h dla 6 uczniów w zawodzie kierowca mechanik

- Kurs barberski, 16h dla 29 uczniów w zawodzie fryzjer

- Kurs Obsługa kasy fiskalnej, 20h dla 29 uczniów w zawodzie fryzjer

- Kurs Nowoczesne techniki sprzedaży internetowej, 40h dla 7 uczniów w zawodzie sprzedawca

- Kurs małej księgowości, 32h dla 42 uczniów w zawodzie fryzjer, sprzedawca, kierowca mechanik

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowani zostaną uczniowie zawodów fryzjer, sprzedawca, kierowca mechanik uczący się w Branżowej Szkole I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie, łącznie 42 osoby, które wypełnią i wymagane złożą dokumenty rekrutacyjne. Ponadto są osobami w wieku 16-21 lat, które uczą się lub zamieszkują na terenie powiatu kutnowskiego. W przypadku kierunku kierowca mechanik nie posiadają przeciwskazań medycznych do wzięcia udziału w projekcie i realizowanych kursach.