Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie
- SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH -

Informacje o projekcie

         

 

Projekt „Lepsze kształcenie – lepsza przyszłość” realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Kutnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” 


Biuro projektu znajduje się przy ulicy Jagiełły 2, 99-300 Kutno w siedzibie Realizatora Projektu. Biuro czynne jest w dni robocze w godzinach 08.00-16.00, tel/fax: 24 253-37-42, adres email: ckkutno@zdz.edu.pl.


Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2014 r. - 30.06.2015 r.
Obszar realizacji: powiat kutnowski.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przewidziane działania w ramach projektu:

  • Stworzenie i funkcjonowanie Szkolnego Ośrodka Kariery oraz przeprowadzenie zajęć w wymiarze ....20 godzin na każdego ucznia/uczennice;
  • b. Zajęcia psychologiczno – pedagogiczne w wymiarze 32 godzin;
  • Doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne w celu podniesienia poziomu kształcenia;
  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w zakresie: języka polskiego, matematyki, konstrukcji maszyn;
  • Zajęcia dodatkowe i kursy w zakresie: branżowego języka angielskiego, podstaw przedsiębiorczości, kursu tworzenia koków, upięć i warkoczy, kurs kosmetyczny;
  • Praktyki zawodowe u pracodawców, w tym zapewnienie: ubezpieczenia NNW, ubrań ochronnych.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 46 uczniów szkoły Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum kształcenia w Kutnie (31 uczennic, 15 uczniów),
mieszkańców powiatu kutnowskiego,. 


Uczestnicy/ Uczestniczki zgłaszać się mogą do udziału w projekcie wypełniając formularz na stronie www.szkola.zdz-kutno.pl/, (zakładka projekty EFS), przesyłając na adres ckkutno@zdz.edu.pl, szkola@zdz-kutno.pl osobiście w Biurze projektu oraz w sekretariacie szkoły.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Portal Funduszy Europejskich www.efs.gov.pl